Praskie centrum Medyczne

Praskie Centrum Medyczne

ul. Brzeska 12, Warszawa

Infolinia/Rejestracja

604 126 455 lub 22 698 03 76

 

ddd

Od dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH:

Administrator Danych: PRASKIE CENTRUM MEDYCZNE NZOZ JK ARTOM sp. z o. o.
UL. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
NIP: 1132807800, REGON: 142453480
Inspektor Ochrony Danych: Maciej Gibiński


2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:
• Udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) – na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych;
• Rozliczenia świadczenia zdrowotnego udzielanego w ramach umowy zawartej przez Administratora
danych z NFZ – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
• Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również
realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
• Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych;
• Wykonywania badań statystycznych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
• Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych;
• Wystawienia na państwa życzenie faktury Vat – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
• Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

3. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku
z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:

• Osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania
udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym
przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
• Osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego
przedstawicielem ustawowym;
• Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości świadczeń zdrowotnych;
• Organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy
samorządu zawodów medycznych;
• Konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich
zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
• Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do
spraw zdrowia;
• Osoby upoważnione przez podmiot, o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do
sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
• Minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuraturom, lekarz sądowy
i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
• Uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone
na ich wniosek;
• Organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym
przez nie postępowaniem;
• Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia
rejestrów;
• Zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
• Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom
lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu,
podległym Szefom właściwych Agencji;
• Osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo
procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
• Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego
postępowania;
• Spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych;
• Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku gdy wyrażą Państwo na to zgodę.
PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE
PRZEZ ADMINISTRATORA
Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku
z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:
• Osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011
r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
• Członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
• Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do
spraw zdrowia;
• Upoważnieni pracownicy Administratora danych;
• Inspektor Ochrony Danych;
• Biuro Rachunkowe;
• Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej;
• Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest
dokumentacja medyczna;
• Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz
zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w
którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

5. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE,
KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:
Dane zawarte w dokumentacji medycznej:
• 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy
świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym
terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
• 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego
będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza – w przypadku skierowań na badania lub
zleceń lekarza,
• 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – w przypadku zdjęć
rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta;
• 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
• 22 lat – w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia,
• 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon - w przypadku zgonu pacjenta
na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
• 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – w przypadku
dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej
składników, która jest przechowywana;
• Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej – przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu.
• Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat, od dnia
dokonania wpisu.
• Dane zawarte na fakturze Vat – przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów
i usług Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24

6. DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych konieczne jest podanie danych niezbędnych do
założenia dokumentacji medycznej oraz udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Dane osobowe podawane obowiązkowo:
Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie rodzajów,
zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U.2015. 2069)
• Imię i nazwisko
• PESEL
• Data urodzenia
• Adres zamieszkania
• Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
• Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego

Dane przetwarzane dobrowolnie:
• Numer telefonu
• Adres e-mail

Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych
uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie
elektronicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
• Dostępu do danych;
• Sprostowania danych;
• Usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• Ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• Przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa
się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

8. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

W przypadku, gdy korzystacie Państwo ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych, Wasze dane osobowe (numer PESEL) będą przetwarzane przez ich profilowanie. Oznacza
to, że Administrator danych w dniu wizyty sprawdzi Państwa uprawnienia do świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez program EWUŚ.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Telefon: 883 925 879 Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu
terminu.

Infolinia/Rejestracja

Telefon kontaktowy:
22 698 03 76
604 126 455

Godziny pracy przychodni:
poniedziałek, środa i czwartek:
 
8-18:00
wtorek i piątek: 8-16:00
sobota i niedziela: nieczynne

Kliknij by wyznaczyć trasę dojazdu

Zaplanuj trasę

Odwiedzili nas

802447
Dziś
Ogólnie
240
802447

PRZYCHODNIA

Praskie Centrum Medyczne, ul. Brzeska 12, Warszawa
Wszystkie zamieszczone na stronie zdjęcia są własnością Praskiego Centrum Medycznego i są chronione prawem autorskim.